BAI Sound and Vision

#Industry: BAI announces Sound & Vision 3 funding rounds for 2017 – 2019

The Broadcasting Authority of Ireland (BAI) has announced details of funding rounds for its Sound & Vision Scheme for the period 2017-19. The BAI will run seven funding rounds over the three-year period, with an indicative allocation of €5m per round.

The announcement seeks to provide certainty for the broadcasting sector in relation to the timing for funding rounds and should assist in planning over this period. The three-year approach has been informed by stakeholder views and by an internal operational review of the Scheme.

The revised dates are as follows:

Funding dates 2017 – 2019:

Closing date:BAI Decision:
9th February 2017May 2017
6th July 2017October 2017
1st December 2017March/April 2018
10th May 2018September 2018
8th November 2018February/March 2019
8th May 2019September 2019
7th November 2019February/March 2020

 

In addition to today’s announcement in relation to round closing dates, the BAI has also published a revised Guide for Applicants, together with a new applications form.  These documents are available on the BAI web-site here.


D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (an BAI) sonraí faoi bhabhtaí cistithe dá Scéim Fuaim agus Fís don tréimhse 2017-2019. Cuirfidh an BAI seacht mbabhta cistithe ar siúl i gcaitheamh na tréimhse trí bliana, agus cuirfear leithdháileadh táscach €5m ar fáil do gach babhta.

Lorgaíonn an fógra chun cinnteacht a sholáthar don earnáil chraolacháin maidir leis an uainiú do bhabhtaí cistithe agus ba cheart go gcabhródh seo le pleanáil a dhéanamh i gcaitheamh na tréimhse seo.  Chuir tuairimí páirtithe leasmhara agus athbhreithniú oibríochtúil inmheánach a rinneadh ar an Scéim faisnéis ar fáil don chur chuige trí bliana.

Seo a leanas na dátaí leasaithe:

Dátaí cistithe 2017-2019:

Spriocdháta:Cinneadh an BAI:
An 9 Feabhra 2017Bealtaine 2017
An 6 Iúil 2017Deireadh Fómhair 2017
An 1 Nollaig 2017Márta/Aibreán 2018
An 10 Bealtaine 2018Meán Fómhair 2018
An 8 Samhain 2018Feabhra/Márta 2019
An 8 Bealtaine 2019Meán Fómhair 2019
An 7 Samhain 2019Feabhra/Márta 2020

 

Chomh maith le fógra an lae inniu maidir le spriocdhátaí babhta, d’fhoilsigh an BAI Treoir leasaithe d’Iarratasóirí, chomh maith, anuas ar fhoirm nua iarratas.  Tá na cáipéisí seo ar fáil ar láithreán gréasáin an BAI anseo.