Irish Film Board - Logo

#Industry: Irish Film Board details Enhanced Production Funding for Female Talent

Following the announcement of its new funding initiatives for female talent, Bord Scannáin na hÉireann/the Irish Film Board have announced the details for its enhanced production funding for feature film projects driven by Irish female writers and directors.

This enhanced support will be available from 29th September 2017. Applicants are advised to familiarise themselves with the guidelines for this initiative to ensure eligibility in advance of making a submission.

Guidelines

 • This production funding applies only to projects which qualify for Bord Scannán na hÉireann/Irish Film Board’s (IFB) Fiction Irish Production funding scheme (live action and animated feature films);
 • This production funding is available for Irish female talent only (resident or born in Ireland);
 • This production funding will be made available in addition to the amount/limits currently available as stated in the IFB’s Production Funding Guidelines.
 • The maximum amount of enhanced production funding available to a project is €100,000 as follows:
 • €50,000 will be available to a project with a female Writer attached where the Writer is the originating and lead Writer. €25,000 will be available where a female Writer is part of the originating co-writing team. A maximum of €50,000 is available for a project with multiple female Writers. Note this does not apply where a female Writer(s) is not the originating/lead Writer(s);
 • €50,000 will be available to a project with a female Director €25,000 will be available where a female Director is part of a mixed gender co-directing team. A maximum of €50,000 is available for a project with multiple female Directors;
 • €100,000 will be available to a project with a female Writer/Director attached;
 • This funding will be available from 29th September 2017 (the next IFB production funding deadline) until further notice;
 • This funding will not be applied retrospectively. Projects already in receipt of a quantified offer of production finance from the IFB are not eligible. Projects in receipt of an unquantified offer of production finance from the IFB are eligible from 29th September 2017.

 

Additional Notes:

 • As with all applications received by the IFB, each submission will be assessed utilising the IFB’s general Principles and Criteria with particular attention paid to the editorial strength of the screenplay, track record of the creative team, market appetite, feasibility of the production budget and finance plan as well as readiness for production.
 • The total IFB funding awarded (including this enhanced support) cannot exceed the IFB’s state sanctioned Regulations and Limits (in most cases 65% of the total budget). The total IFB funding awarded must comply with the IFB’s Admissible Irish Expenditure

Applicants are advised to familiarise themselves with all information provided on the Funding Programme section of the IFB website in advance of making a submission which includes the general application process and upcoming deadlines.


Treoirlínte

 • Baineann an maoiniú léiriúcháin seo le tionscadail a cháilíonn don scéim mhaoinithe Ficsean: Léiriú Éireannach amháin de chuid Bhord Scannán na hÉireann (BSÉ) (príomhscannáin bheochana agus bheognímh);
 • Tá an maoiniú léiriúcháin seo ar fáil do mhná Éireannacha amháin (atá ina gcónaí in Éirinn nó a rugadh in Éirinn);
 • Cuirfear an maoiniú léiriúcháin seo ar fáil sa bhreis ar an mhéid/na teorainn atá ar fáil faoi láthair mar a leagtar amach i dTreoirlínte um Maoiniú Léiriúcháin de chuid BSÉ.
 • Is é €100,000 an uasmhéid atá ar fáil mar mhaoiniú léiriúcháin breisithe do thionscadal, mar seo a leanas:
 • Beidh €50,000 ar fáil do thionscadal a bhfuil ban-Scríbhneoir luaite leis, nuair is í an Scríbhneoir an príomh-Scríbhneoir agus an Scríbhneoir bunaidh. Beidh €25,000 ar fáil nuair atá ban-Scríbhneoir mar chuid den fhoireann chomhscríbhneoireachta bhunaidh. Beidh uasmhéid de €50,000 ar fáil nuair atá ban-Scríbhneoirí éagsúla ann. Coimhéad nach mbeidh seo i bhfeidhm nuair nach ban-Scríbhneoir(í) í(iad) an príomh-Scríbhneoir/Scríbhneoir bunaidh;
 • Beidh €50,000 ar fáil do thionscadal a bhfuil ban-Stiúrthóir luaite leis. Beidh €25,000 ar fáil nuair atá ban-Stiúrthóir mar bhall d’fhoireann chomhstiúrthóireachta mheasctha. Beidh suas le €50,000 ar fáil do thionscadail a bhfuil ban-Stiúrthóirí éagsúla ann;
 • Beidh €100,000 ar fáil do thionscadal a bhfuil ban-Scríbhneoir/Stiúrthóir luaite leis;
 • Beidh an maoiniú seo ar fáil ón 29ú Meán Fómhair 2017 (an chéad spriocdháta eile do mhaoiniú léiriúcháin BSÉ) go dtí go bhfuil fógra breise tugtha;
 • Ní chuirfear an maoiniú seo in áit go siarghabhálach. Tá tionscadail a bhfuil tairiscint de mhaoiniú léiriúcháin le luach ainmnithe faighte acu ó BSÉ cheana neamh-incháilithe. Tá tionscadail a bhfuil tairiscint de mhaoiniú léiriúcháin gan luach ainmnithe faighte acu ó BSÉ incháilithe ón 29ú Meán Fómhair 2017.

 

Nótaí Breise:

 • Mar atá an cás le gach iarratas a fhaigheann BSÉ, déanfar measúnú ar gach iarratas ag baint leasa as na Prionsabail agus Critéir ghinearálta de chuid BSÉ, le béim ar leith ar láidreacht eagarthóireachta na scripte, cúlra na foirne chruthaitheacha, dúil an mhargaidh, féidearthacht an bhuiséad léiriúcháín agus an phlean airgeadais, chomh maith le hullmhacht an tionscadail le dul i mbun léiriúcháin.
 • Ní féidir leis an mhaoiniú iomlán a bhronann BSÉ (an tacaíocht bhreisithe seo san áireamh) a bheith níos mó ná an méid a leagtar síos sna Rialacháin agus Teorainneacha stáit-faomhaithe de chuid BSÉ (65% den bhuiséad iomlán i bhformhor na gcásanna). Ba chóir go gcloífidh an maoiniú iomlán a bhronann BSÉ leis na treoirlínte maidir le Caiteachas Ceadaithe Éireannach.

Moltar d’iarratasóirí súil a chaitheamh ar an eolas ar fad faoi Cláir Mhaoinithe ar shuíomh gréasáin BSÉ sula dhéantar iarratas, agus ar an chóras iarratais ginearálta agus ar na spriocdhátaí le teacht.